რესურსები

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების თვალსაზრისით კახეთის მუნიციპალიტეტებში არსებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები – საჭიროებების კვლევა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის (პროექტი) და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგიის (2016-2020) შესაბამისობის კვლევის ანგარიში

Shape