02. ადგილობრივი ეკონომიკური დარგებისა და კლასტერების კონკურენტუნარიანობის ანალიზი

გეოგრაფიულ არეალში ეკონომიკის ტრადიციული და პერსპექტიული სექტორებისა და ქვესექტორების შესწავლა და მათი კონკურენტული უპირატესობების გამოვლენა, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის უმთავრეს წინაპირობას წარმოადგენს.

კურსი განკუთვნილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის და მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ადგილის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული განსაზღვრა; კლასტერები და მათი ხელშეწყობა; ეკონომიკური კლასტერების კონკურენტუნარიანობა და ეკონომიკურ-სოციალური მაჩვენებელების ანალიზი.