თვითმმართული ელექტრონული კურსი

ვისთვის არის კურსი:

კურსი გათვლილია მუნიციპალიტეტის მოხელეებისთვის, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.

კურსის მიზანი:

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხეელებს კურსი დაეხმარება საკუთარი მუნიციპალიტეტის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის სფეროში არსებული საჭიროებების დადგენასა და მაღალი სტანდარტის დანერგვაზე მიმართული ღონისიებების დაგეგმვაში.

კერძოდ, კურსი მსმენელებს გააცნობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსით გათვალისწინებული ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სტანდარტებს.

მოკლე აღწერა:

სასწავლო მასალა მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის არსს და დანიშნულებას, სტრუქტურას, მეთოდლოგიის მოკლე მიმოხილვას, თითოეული კრიტერიუმის (103) განმარტებას და თვალსაჩინოებისთვის რეალურ მაგალითებს საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშველდებულების შეფასების 2017 და 2019 წლების ანგარიშებიდან.

კურსის ხანგრძლივობა და ფორმატი:

თვითმართული კურსით გათვალისწინებული მასალის სრულად გაცნობას ესაჭიროება 4 საათი. შესაძლებელია კურსის გავლა მონაწილისათვის მისაღები ტემპითა და ინტერვალებით. მასალა მოწოდებულია გახმოვანებული პრეზენტაციების სახით.

კურსის მიზანი და მოკლე შინაარსი

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიმოხილვა

ქვესაკითხები:

    • ინდექსის არსისა და დანიშნულების შესახებ
    • ინდექსის ისტორია
    • ინდექსის სტრუქტურის და მეთოდოლოგიის მიმოხილვა
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება

ბლოკის მიმოხილვა (მიზანი, რა საკითხებს ფარავს, სტრუქტურა )

ცალკეული ქვებლოკისა და შესაბამისი კრიტერიუმის წარმოჩენა და განმარტება

ელექტრონული მმართველობა

ბლოკის მიმოხილვა (მიზანი, რა საკითხებს ფარავს, სტრუქტურა )

ცალკეული ქვებლოკისა და შესაბამისი კრიტერიუმის წარმოჩენა და განმარტება

მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება

ბლოკის მიმოხილვა (მიზანი, რა საკითხებს ფარავს, სტრუქტურა )

ცალკეული ქვებლოკისა და შესაბამისი კრიტერიუმის წარმოჩენა და განმარტება

 

თუ ჯერ არ ხარ დარეგისტრირებული, გაიარე რეგისტრაცია

თუ უკვე დარეგისტრირდი გაიარე ავტორიზაცია