10. მუნიციპალურ გადაწყვეტილებათა სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზი

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების რეალიზაცია პრაქტიკული თვალსაზრისით ხდება ურთიერთდამოკიდებული ადგილობრივი სტრატეგიებისა თუ პოლიტიკების მეშვეობით. ამდენად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ერთი მხრივ ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებს, ხოლო მეორე მხრივ მკაფიოდ იქნეს შეფასებული გადაწყვეტილებების შესაძლო ზეგავლენა. კურსი აგებულია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საქმიანობის სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზის თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებით და ადგილობრივი თვითმმართველობების ეკონომიკური და საფინანსო მიმართულების მუნიციპალური სამსახურების თანამშრომლებისთვის.