04. სივრცითი მოწყობის სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლები

კურსი შემუშავებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის. მისი მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს ეკონომიკური, სოციალური და სივრცით-ტერიტორიული ფაქტორების ურთიერთდაკავშირებით ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებაში. მოდული აგებულია საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებისა და საქართველოს მაგალითების გამოყენებით და ითვალისწინებს საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის სივრცითი მოწყობის კუთხით ყველაზე აქტუალური საკითხების განხილვასა და შესაძლო გადაწყვეტების ძებნას.