05. უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვა

თანამედროვე ეკონომიკაში არსებობს ფაქტორთა ერთობლიობა, რომელიც გავლენას ახდენს ეკონომიკის ზრდასა და განვითარებაზე. ამ ფაქტორთა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ინვესტიციები და საინვესტიციო პოლიტიკა. კურსის მიზანია წარმოაჩინოს  მუნიციპალიტეტის როლი ინვესტიციების მოზიდვის სფეროში და საერთაშორისო პრაქტიკებზე დაფუძნებით გააღრმავოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ჯგუფის თანამშრომელთა ცოდნა და უნარები საინვესტიციო პილიტიკის წარმოების ძირითად ასპექტებზე და ინსტრუმენტებზე, როგორიც არის: მუნიციპალიტეტის აქტივების და საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენა; საინვესტიციო ადგილებისა და სექტორების შერჩევა; ინდუსტრიული სექტორების ანალიზი; მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი; საინვესტიციო მზაობის ვებგვერდი; ბიზნესის მხარდამჭერი ინსტრუმენტები (პროგრამები); ინვესტორთა და შუამავალი კომპანიების ბაზების ფორმირება და სხვა.