ტერიტორიული კონკურენტუნარიანობა და ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება „პოლიტიკით ნაკარნახევი თეორიის“ კლასიკური ამბავი

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიებისკრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანებისსერია“.

წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისსახელმძღვანელოს(Pike, Rodríguez-Pose and Tomaney, Handbook of Local and RegionalDevelopment, London and New yourk: Routlege, 2011) ამონარიდს და თარგმანების სერიისერთ-ერთი ნაწილია

ვრცლად >>