თემა 1. ძირითადი კონცეფციები და ტერმინები განსახილველი საკითხები:

 • ძირითადი ტერმინებისა და კონცეფციების განმარტება
 • რას გულისხმობს ტერმინი რეგიონი?
 • რეგიონის კლასიფიკაცია
  რა არის რეგიონალიზაცია და დეცენტრალიზაცია?
 • დეცენტრალიზაციის სახეები: დეკონცენტრაცია, დელეგირება, დევოლუცია..

თემა 1. სოციალური მეწარმეობა

 • ძირითადი ტერმინებისა და კონცეფციების განმარტება
 • რა არის სოციალური მეწარმეობა
 • რეგიონის კლასიფიკაცია
  რა არის რეგიონალიზაცია და დეცენტრალიზაცია?