ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი – მეთოდოლოგია

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი მოიცავს შეფასების მეთოდოლოგიას და მთელ რიგ კრიტერიუმებს საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების, ელექტრონული მმართველობის, მოქალაქეთა მონაწილეობის და ანგარიშვალდებულების სფეროებში. 

იხილეთ კვლევა >>