03. ბიზნესის მხარდამჭერი მექანიზმები და სერვისები

ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერა, როგორც პირდაპირი, ისე ირიბი ფორმებით, მნიშვნელოვანია სამეწარმეო უნარების, არსებული ბიზნესების განვითარებისა და კაპიტალის გასაზრდელად ადგილზე. კურსი განკუთვნილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის და მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • მეწარმეობა და სამეწარმეო სუბიექტები;
  • მუნიციპალიტეტის როლი მეწარმეობის მხარდაჭერაში;
  • მეწარმეობის მარეგულირებელი და ინსტიტუციური ჩარჩო ადგილობრივ დონეზე;
  • ბიზნესის ხელშემწყობი ინსტრუმენტები;
  • სოციალური მეწარმეობის პრინციპები;
  • საჯარო და კერძო თანამშრომლობის საფუძვლები;
  • მეწარმეობის მხარდამჭერი პროგრამების მაგალითები საქართველოდან და უცხოეთიდან.