საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2023 წლის ეროვნული შეფასების შედეგების მიხედვით, შეფასების 100%-იან სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი (LSG ინდექსი) 33%-ია, რაც 5%-ით აღემატება 2021 წლის შეფასების მაჩვენებელს. ამდენად, შეიძლება...
საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების პრაქტიკა საქართველოში​ თამარ უზუნაშვილის სამაგისტრო ნაშრომი იკვლევს საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების პრაქტიკას საქართველოში. განათლების პოლიტიკის დეცენტრალიზაციის განხილვისას აკადემიური ლიტერატურა ძირითად აქცენტს...
სახელმძღვანელოს მიზანია, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ხელი შეუწყოს მომხმარებელთა უკუკავშირის მიღების კოორდინირებული და მდგრადი პროცესის ჩამოყალიბებას, რომელიც მიმართულია მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. სახელმძღვანელო შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი განსაზღვრავს სახელმძღვანელოში განვითარებული...
სახელმძღვანელოს მიზანია მუნიციპალიტეტში ხელი შეუწყოს ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის საქმისწარმოების პროცესში ისეთი მიდგომების და პროცედურების განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებების მიმართ მოქალაქეების ნდობას და ადმინისტრაციული საჩივრების მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის თვითკონტროლისა ...
2019 წელს, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა, დაინტერესებული მხარეების ფართო ჩართულობით, შეიმუშავა მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის თვითშეფასების სახელმძღვანელო (MUSQAT). იმავე წელს განხორციელდა სახელმძღვანელოს პილოტი საქართველოს 16 მუნიციპალიტეტში. 2020 წელს, ავსტრიის საჯარო...
დოკუმენტი განსაზღვრავს საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ადმინისტრაციული საჩივრისა და მოსახლეობასთან არაფორმალური უკუკავშირის მექანიზმების განვითარების ხედვას. მისი მიზანია, მუნიციპალიტეტებში ადმინისტრაციული საჩივრის და არაფორმალური უკუკავშირის მექანიზმების განვითარება, რომელიც ორიენტირებული იქნება მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის...
  საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2021 წლის ეროვნული შეფასების შედეგების მიხედვით, შეფასების 100%-იან სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი 28%-ია, რაც უთანაბრდება 2019 წლის შეფასების მაჩვენებელს. ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ...
კვლევაში იდენტიფიცირებულია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მხრივ არსებული ძირითადი გამოწვევები, რომლებსაც კახეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობები აწყდებიან. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავებულია მიზნობრივი რეკომენდაციები,...
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი მოიცავს შეფასების მეთოდოლოგიას და მთელ რიგ კრიტერიუმებს საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების, ელექტრონული მმართველობის, მოქალაქეთა მონაწილეობის და ანგარიშვალდებულების სფეროებში.  იხილეთ კვლევა >>
კვლევა აანალიზებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო პროგრამებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებსა და პრაქტიკას. კვლევაში გაანალიზებულია მოქალაქეთა მონაწილეობის, როგორც კოდექსით გათვალისწინებული,...