კვლევაში იდენტიფიცირებულია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მხრივ არსებული ძირითადი გამოწვევები, რომლებსაც კახეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობები აწყდებიან. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავებულია მიზნობრივი რეკომენდაციები,...
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი მოიცავს შეფასების მეთოდოლოგიას და მთელ რიგ კრიტერიუმებს საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების, ელექტრონული მმართველობის, მოქალაქეთა მონაწილეობის და ანგარიშვალდებულების სფეროებში.  იხილეთ კვლევა >>
კვლევა აანალიზებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო პროგრამებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებსა და პრაქტიკას. კვლევაში გაანალიზებულია მოქალაქეთა მონაწილეობის, როგორც კოდექსით გათვალისწინებული,...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC), გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის: ,,რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში (FRLD)“ და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, შეიმუშავა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (აეგ) სფეროში...
წი­ნამ­დე­ბა­რე დო­კუ­მენ­ტი, ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვი­ს სფე­რო­ში მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, კო­ორ­დი­ნი­რე­ბუ­ლი და ეფექ­ტი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კის და­გეგ­მვი­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს სთა­ვა­ზობს გზამ­კვლევს, რო­მე­ლიც წარ­მო­ად­გენს ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბას, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს უკე­თე­სად და­გეგ­მონ და...
საქართველოს ზრუნვის პლატფორმასთან თანამშრომლობით 2016 წელს CTC – იმ მოამზადა კვლევა თვითმმართველობების მიერ ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროში ჩართულობის შესახებ. „კვლევის მიზანია შეისწავლოს ჯანმრთელობის დაცვისა და ზრუნვის  სფეროებში ადგილობრივი თვითმმართველი...
2015 წელს, CTC-ს გუნდმა, თვითმმართველობის ახალ კოდექსზე, პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის ინიციატივით (OGP) დადგენილ სტანდარტებზე და ზოგადად, კარგი მმართველობის (Good Governance) პრინციპებზე დაფუძნებით დაიწყო პროექტი – „ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება“. უფრო...

სუბსიდიარობა

  • აგვისტო 20, 2020
წარმოდგენილი პუბლიკაციის პირველი ნაწილი სუბსიდიარობის იდეის ჩა-სახვისა და განვითარების ისტორიას და მის მრავალმხრივ ფილოსოფიურგააზრებას ეთმობა. მეორე ნაწილში მოცემულია პრინციპის პოლიტიკურ-სა-მართლებრივი ასპექტები და პრაქტიკაში გამოყენების მექანიზმები. იხილეთ ვრცლად >>
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი წარმოადგენს საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2017 წლის ეროვნულ შეფასებას, რომელმაც საკამოდ დაბალი შედეგები აჩვენა. 100%-იანი შეფასების სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი მხოლოდ 21%-ია, მერია/გამგეობების – 19%,...