ინდექსის შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი (www.lsgindex.org ) თვითმმართველობებში დასაქმებული და კარგი მმართველობის საკითხებზე მომუშავე ბევრი პირისთვის დღეს უკვე კარგად ცნობილი ინსტრუმენტია, რომელიც სწავლობს და აფასებს საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხს. შეიძლება ითქვას, რომ ინდექსი სისტემურ ცვლილებაზე ორიენტირებული ინოვაციური გადაწყვეტაა, რომლის მიზანი საქართველოში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა და მუნიციპალიტეტებს შორის წარმატებული გამოცდილების გაზიარებაა.

2023 წლის შედეგები

საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2023 წლის ეროვნული შეფასების შედეგების მიხედვით, შეფასების 100%-იან სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი (LSG ინდექსი) 33%-ია, რაც 5%-ით აღემატება 2021 წლის შეფასების მაჩვენებელს. ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ 2023 წლის მონაცემებით LSG ინდექსის ზრდა ფიქსირდება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის შეფასების 2023 წლის შედეგები

ადგილობრივი თვითმმართველობის შეფასების 2019 წლის შედეგები

2019 წლის შედეგები

მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2019 წლის შეფასება – ძირითადი მიგნებები:

საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2019 წლის ეროვნული შეფასების შედეგების მიხედვით, შეფასების 100%-იან სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი 28%-ია, რაც 7%-ით აღემატება 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (21%).

ადგილობრივი თვითმმართველობის შეფასების 2019 წლის შედეგები

2017 წლის შედეგები

საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2017 წლის ეროვნულმა შეფასებამ საკამოდ დაბალი შედეგები აჩვენა. 100%-იანი შეფასების სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი მხოლოდ 21%-ია, მერია/გამგეობების – 19%, ხოლო საკრებულოების – 24%. ეს ნიშნავს, რომ გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების სფეროში მაღალი სტანდარტების დასამკვიდრებლად საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შეფასების 2017 წლის შედეგები