კვლევის ობიექტი: კვლევის ობიექტია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმა (პროექტი), აჭარის სოფლად განვითარების სტრატეგია და საქართველოს 2015-2017 წლების რეგიონული განვითრების პროგრამა. კვლევის მიზნები და ამოცანები: აჭარის...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიებისკრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანებისსერია“. წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისსახელმძღვანელოს(Pike, Rodríguez-Pose and Tomaney, Handbook of Local and...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიებისკრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანებისსერია“. წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარებისსახელმძღვანელოს(Pike, Rodríguez-Pose and Tomaney, Handbook of Local and...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიების კრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანების სერია“. წინამდებარე სტატია წარმოადგენს პუბლიკაციის: რეგიონული განვითარების პოლიტიკები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიების კრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანების სერია“. წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სახელმძღვანელოს(Pike, Rodríguez-Pose and Tomaney, Handbook...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიების კრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანების სერია“. წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სახელმძღვანელოს(Pike, Rodríguez-Pose and Tomaney, Handbook...
რა სახისაა ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება და ვისთვისაა? ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება გლობალურ კონტექსტში ავტორები: ენდი პაიკი, ანდრეის როდრიგეს-პოუს, ჯონ ტომენი კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიების...
მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის თვითშეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT) არის  საქართველოში თვითმმართველობის განვითარების კონტექსტის გათვალისწინებით შექმნილი უნივერსალური ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას აძლევს მუნიციპალიტეტებს,  მარტივად მოახდინონ საკუთარი სერვისების ხარისხის დიაგნოსტიკა და დასახონ გაუმჯობესების გზები...