ალექსის ტოკვილი

პარტნიორები

თვითმართული ელექტრონული კურსი

ადგილობრივი თვითმმართველობის
ინდექსის
სტანდარტი

MUSQAT

მუნიციპალური
სერვისების
ხარისხის
შეფასების
ინსტრუმენტი

 
 
 
lsgindex.org

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი

image

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება

image

ელექტრონული მმართველობა

image

მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება

თვითმმართული სასწავლო კურსი

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები

 
ონლაინ სასწავლო პროგრამა ,,რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები“ შეიქმნა, რათა ხელი შეუწყოს დაინტერესებული ადამიანების ცოდნის ამაღლებას რეგიონული პოლიტიკის  მნიშვნელობის, მიზნებისა და პრაქტიკის შესახებ.
ღია საგანმანათლებლო რესურსი

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (LED) სასწავლო პროგრამა მუნიციპალიტეტებისათვის

იხილეთ სასწავლო პროგრამა, რომელიც განკუთვნილია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პროფილის მოხელეებისთვის და მოიცავს 10 მოდულს.

მოდულები

ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების გზამკვლევი

წარმოგიდგენთ “ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების გზამკვლევს”.

გზამ­კვლე­ვი გუ­ლის­ხმობს მუ­ი­ცი­პა­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბი­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით მიდ­გო­მას, რო­მე­ლიც ით­ხოვს, რო­გორც მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ფი­ნან­სუ­რი და დარ­გობ­რი­ვი სამ­სა­ხუ­რე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს­თან (შემ­დგომ­ში ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო), და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტრთან, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლურ ცენ­ტრებ­თან, სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან და მო­ქა­ლა­ქე­ებ­თან ეფექ­ტურ კო­ორ­დი­ნა­ცი­ა­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას.

თვითმმართველობის მოხელეთა პროფესიული განვითარების ინტერმუნიციპალური მოდელი

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC), გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის: ,,რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში (FRLD)“ და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, შეიმუშავა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (აეგ) სფეროში საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა პროფესიული განვითარების ინტერმუნიციპალურ მოდელი.

მოდელი ეფუძნება მოხელეთა პროფესიული განვითარების სფეროში მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობის რეგიონულ პრინციპს და ითვალისწინებს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სფეროში სასწავლო პროგრამების ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ერთობლივი შესყიდვის ორგანიზებას.

სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ნებისმიერ სფეროში სასწავლო პროგრამების მომსახურების შესყიდვისთვის, სადაც მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობა მიზანშეწონილია ასეთი პროგრამებისთვის დადგენილი მონაწილეთა მინიმალური რაოდენობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და ერთ მოხელეზე გაწეული დანახარჯების შესამცირებლად.