ალექსის ტოკვილი

პარტნიორები

თვითმართული ელექტრონული კურსი

ადგილობრივი თვითმმართველობის
ინდექსის
სტანდარტი

MUSQAT

მუნიციპალური
სერვისების
ხარისხის
შეფასების
ინსტრუმენტი

 
 
 

თვითმმართული სასწავლო კურსი

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები

 
ონლაინ სასწავლო პროგრამა ,,რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები“ შეიქმნა, რათა ხელი შეუწყოს დაინტერესებული ადამიანების ცოდნის ამაღლებას რეგიონული პოლიტიკის  მნიშვნელობის, მიზნებისა და პრაქტიკის შესახებ.

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სასწავლო პროგრამა - Local Economic Development (LED)

მოდულები

თვითმმართველობის მოხელეთა პროფესიული განვითარების ინტერმუნიციპალური მოდელი

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC), გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის: ,,რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში (FRLD)“ და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, შეიმუშავა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (აეგ) სფეროში საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა პროფესიული განვითარების ინტერმუნიციპალურ მოდელი.

მოდელი ეფუძნება მოხელეთა პროფესიული განვითარების სფეროში მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობის რეგიონულ პრინციპს და ითვალისწინებს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სფეროში სასწავლო პროგრამების ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ერთობლივი შესყიდვის ორგანიზებას.

სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ნებისმიერ სფეროში სასწავლო პროგრამების მომსახურების შესყიდვისთვის, სადაც მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობა მიზანშეწონილია ასეთი პროგრამებისთვის დადგენილი მონაწილეთა მინიმალური რაოდენობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და ერთ მოხელეზე გაწეული დანახარჯების შესამცირებლად.