კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC), გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის: ,,რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში (FRLD)“ და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით, შეიმუშავა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების (აეგ) სფეროში...
წი­ნამ­დე­ბა­რე დო­კუ­მენ­ტი, ჯან­მრთე­ლო­ბის დაც­ვი­ს სფე­რო­ში მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, კო­ორ­დი­ნი­რე­ბუ­ლი და ეფექ­ტი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კის და­გეგ­მვი­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს სთა­ვა­ზობს გზამ­კვლევს, რო­მე­ლიც წარ­მო­ად­გენს ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბას, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებს უკე­თე­სად და­გეგ­მონ და...
საქართველოს ზრუნვის პლატფორმასთან თანამშრომლობით 2016 წელს CTC – იმ მოამზადა კვლევა თვითმმართველობების მიერ ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროში ჩართულობის შესახებ. „კვლევის მიზანია შეისწავლოს ჯანმრთელობის დაცვისა და ზრუნვის  სფეროებში ადგილობრივი თვითმმართველი...
2015 წელს, CTC-ს გუნდმა, თვითმმართველობის ახალ კოდექსზე, პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის ინიციატივით (OGP) დადგენილ სტანდარტებზე და ზოგადად, კარგი მმართველობის (Good Governance) პრინციპებზე დაფუძნებით დაიწყო პროექტი – „ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება“. უფრო...

სუბსიდიარობა

  • აგვისტო 20, 2020
  • thea kekelia
წარმოდგენილი პუბლიკაციის პირველი ნაწილი სუბსიდიარობის იდეის ჩა-სახვისა და განვითარების ისტორიას და მის მრავალმხრივ ფილოსოფიურგააზრებას ეთმობა. მეორე ნაწილში მოცემულია პრინციპის პოლიტიკურ-სა-მართლებრივი ასპექტები და პრაქტიკაში გამოყენების მექანიზმები. იხილეთ ვრცლად >>
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი წარმოადგენს საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2017 წლის ეროვნულ შეფასებას, რომელმაც საკამოდ დაბალი შედეგები აჩვენა. 100%-იანი შეფასების სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი მხოლოდ 21%-ია, მერია/გამგეობების – 19%,...
საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება -2019 აღნიშნულ კვლევაში წარმოდგენილია ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობების ერთიანი ეროვნული შეფასების შედეგები და 2017 წლის შედარების ანალიზი, ასევე 2019 წლის შეფასების მიგნებები და რეკომენდაციები. ინდექსი...
მოკლე მიმოხილვა: წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში ,,შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი, მისი მიზიდულობის ცენტრები და კონკურენტული უპირატესობები” იდენტიფიცირებულია შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი და მასში მიზიდულობის ცენტრები. გაანალიზებულია იდენტიფიცირებულ ფუნქციურ რეგიონში  კონკურენტული უპირატესობის მქონე...
მოკლე მიმოხილვა: წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში “ქალაქ ქუთაისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების კონკურენტუნარიანობის შეფასება”  გაანალიზებული და გამოვლენილია ქალაქ ქუთაისის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის (ფუნქციური რეგიონის) ძირითადი/კონკურენტული სექტორები და ქვესექტორები, შეფასებულია...