დოკუმენტი განსაზღვრავს საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ადმინისტრაციული საჩივრისა და მოსახლეობასთან არაფორმალური უკუკავშირის მექანიზმების განვითარების ხედვას. მისი მიზანია, მუნიციპალიტეტებში ადმინისტრაციული საჩივრის და არაფორმალური უკუკავშირის მექანიზმების განვითარება, რომელიც ორიენტირებული იქნება მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის...
ადგილობრივი თვითმმართელობის ინდექსის სტანდარტი თვითმმართული ონ-ლაინ კურსი კურსის შესახებ ვისთვის არის კურსი? კურსი გათვლილია მუნიციპალიტეტის მოხელეებისთვის, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის. კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ადგილობრივი თვითმმართველობის...
ctconline.ge დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ერთ-ერთ მოთხოვნად ონლაინ თვითმმართულ სასწავლო პროგრამას ,,რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები“. კურსის გავლა უფასოა. სასწავლო პროგრამა მონაწილეებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ რეგიონული პოლიტიკის  საფუძვლები, და გაიღრმავონ ცოდნა რეგიონული...
თემა 1. ძირითადი კონცეფციები და ტერმინები განსახილველი საკითხები: ძირითადი ტერმინებისა და კონცეფციების განმარტება რას გულისხმობს ტერმინი რეგიონი? რეგიონის კლასიფიკაციარა არის რეგიონალიზაცია და დეცენტრალიზაცია? დეცენტრალიზაციის სახეები: დეკონცენტრაცია, დელეგირება, დევოლუცია.. თემა...
MUSCAT მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი MUSQAT-ი არის მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც  შემუშავდა სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტებისა და ინსტრუმენტების (ISO 9001 QMS, IWA 4, ISO 18091, ISO 37120,...

muscat

მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT) MUSQAT-ი არის მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი შემუშავდა სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტებისა და ინსტრუმენტების (ISO 9001 QMS, IWA 4, ISO 18091, ISO 37120, CAF),...